ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

14 พฤษภาคม 2564
ด้วยระบบบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียน เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันในสาธิตทุกฝ่าย
แต่การดูแลระบบ การให้คำปรึกษา การแก้ปัญหาต่างๆ จะเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบของสาธิตแต่ละฝ่าย
หากผู้ปกครอง มีข้อคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียน ขอให้ติดต่อสอบถาม ในระดับที่นักเรียนเรียนอยู่

ด้วยความเคารพอย่างสูง